5 October – Wednesday

Day 1 (5 October 2022)
Radisson Slavyanskya, Moscow